Long shot

Origin of: Long shot

Long shot

see Not by a long shot