It takes two to tango

Origin of: It takes two to tango

It takes two to tango

see Two to tango