As neat as a pin/new pin

Origin of: As neat as a pin/new pin

As neat as a pin/new pin

see Neat as a pin